Samfunnsfag

Lurer du på hvorfor vi har arbeidsledighet? Hvorfor ikke verdens fattigdomsproblemer allerede er løst? Hvorfor store organisasjoner som FN ofte fremstår som handlingslammet, eller rett og slett hvordan verden fungerer rundt oss?

Er du engasjert i slike spørsmål, er definitivt samfunnsfagene for deg. Gjennom diskusjoner, oppgaveløsning og tilegning av kunnskaper skal disse fagene gi deg en mulighet til å betrakte samfunnet rundt deg med et skarpere blikk. Forhåpentligvis vil du lese avisen eller se en nyhetssending på en ny måte. Lærestoffet du møter her eksisterer ikke bare i klasserommet, men lever og utvikler seg i det samfunnet du møter hver eneste dag. Sentralt står det å videreutvikle evnen til å resonnere, både muntlig og skriftlig. Derfor er dette en fagretning som du uansett vil ha glede av senere i livet, uavhengig av hvilke valg du tar etter videregående skole.

Ved Frogn videregående skole vil du møte kunnskapsrike og engasjerte lærere som brenner for sine fag, samt lokaler som gjør det mulig å tilrettelegge og variere undervisningen. Dette gjør det enkelt å ta i bruk IKT-verktøy, og at vi lett kan skifte fra case-studier og praktisk jobbing, til diskusjoner og begrepslæring.
Programområdet er oppdragende i form ved at det gir elevene ballast til bedre å kunne forstå, og forhåpentligvis kunne stille spørsmål ved, samfunnet som omgir dem. Samtidig leder det mot et vell av studiemuligheter og vidt forskjellige karriereveier. Kanskje blir du også et bedre menneske?

Medie- og informasjonskunnskap 1 og 2
Er du glad i å se film, eller kanskje til og med lage egne filmer? Er du interessert i Internett og ønsker å lære mer om ulike medier og hvilken rolle de har i samfunnet? Ønsker du både å være kreativ og drøfte, diskutere og vurdere ulike medier, da er dette faget det riktige for deg. Sammen med engasjerte lærere og medelever vil du lage filmer og radioprogram, skrive artikler og ta bilder. Vi skal jobbe med verbale og visuelle tekster, analysere bilder og få innspill fra kunst og kultur på ulike arenaer. Sentralt i dette faget er medieutvikling, ulike uttrykksformer og medium, individ og samfunn. Er du interessert i et kreativt og annerledes fag, da velger du medie- og informasjonskunnskap!
Medie- og informasjonskunnskap 1 (Vg2, 5 timer i uka) og Medie- og informasjonskunnskap 2 (Vg3, 5 timer i uka) bygger på hverandre.

Rettslære
Skal du gifte deg? Skal du ut i jobb? Skal du kjøpe deg bolig? Den eneste som kan klare seg uten lov og rett, er Robinson Crusoe som lever alene på en øde og ukjent øy. Vi andre er medlemmer av et samfunn, stort eller lite, lokalt, nasjonalt eller internasjonalt hvor det er behov for faste retningslinjer. Uten satte lover, regler og rettigheter, og ikke minst instanser til å kontrollere det hele, vil det bli selvtekt, kaos og anarki.

Rettslære er et tradisjonsrikt fag hvor historien strekker seg helt til Babylon og verdens eldste lovbøker, ca år 1700 f.Kr. Den tidens lover skulle ”tukte” de onde og dårlige og forhindre at den sterke skadet den svake. Dagens lover skal gjøre nettopp det samme – ivareta dine rettigheter og sørge for at du får samme rettssikkerhet. Som Frostatingsloven ca 1000 år e. Kr sier: «Med lov skal landet bygges, og ikke med ulov ødes».

Gjennom å studere rettslære skal du utvikle evnen til å tolke og bruke lovene både privat og i yrkeslivet - du vil bli stimulert til refleksjon og kritisk tenking. Et formål er å bli bevisst på de verdiene som er grunnleggende i et demokrati, og fremme engasjement og interesse for å være aktivt med i samfunnsutviklingen.

Rettslære 1 og Rettslære 2 kan velges uavhengig av hverandre, og begge to er 5 timer i uka.

Politikk, individ og samfunn

Hvis du interessert i ulike politiske prosesser og institusjoner, hvordan demokratiet fungerer og drøfte demokratiske styreprosesser og se på andre politiske systemer enn demokratiet, så er faget politikk og menneskerettigheter for deg. Hvis du i tillegg syns det er spennende å se på hvordan ulike internasjonale organisasjoner arbeider, drøfte problemstillinger knyttet til blant annet fred og sikkerhet og vurdere ulike problemstillinger som opptrer i sammenheng med menneskerettighetenes verdigrunnlag og i politisk praksis.

Sosiologi og sosialantropologi
Du ser kanskje på deg selv som et selvstendig individ med selvstendige tanker? Men hvordan er du blitt den du er? Hvem og hva er det som former deg? Hovedområdet sosialisering kan lære deg mer om samspillet mellom individ og grupper.

Har du vokst opp i Norge? Tror du det er veldig forskjellig å vokse opp i en annen kultur eller er det også likheter? Hovedområdet kulturforståelse kan lære deg mer om dette.

Hvordan har det seg at noen land i verden er fattige, mens noen er rike? Hvem er det som har makt til å bestemme. Hva betyr arbeid for oss? Og hvem gjør hva slags arbeid rundt i verden? Hvordan får vi kunnskap om samfunnet rundt oss? Hvordan går vi fram?

Disse og flere spørsmål kan du få svar på dersom du velger faget Sosiologi og sosialantropologi.

Politikk og menneskerettigheter
Er du interessert i hva som skjer rundt deg? Liker du å diskutere? Vil du lære litt om hva som skjer i andre land? Vil du lære mer om hva de ulike partiene i Norge står for? Kan du alt om EU og FN, eller kunne du tenkt deg å vite litt mer om dem?

Hvis du kan svare ja på ett eller flere av spørsmålene over, er politikk og menneskerettigheter et fag for deg!

Hovedområdene i faget er politikk, massemedias rolle i samfunnet, politiske prosesser, demokratier, internasjonal politikk, maktforhold i verden, internasjonalt samarbeid (for eksempel de store internasjonale organisasjonene), internasjonale konflikter (for eksempel kriger) og menneskerettigheter - både bruk, opprinnelse og brudd på menneskerettighetene.

Psykologi 1 og 2
Hvordan fungerer hjernen? Hvordan utvikler vi intelligens? Kan hukommelsen trenes? Hvordan kan traumer påvirke personlighetsutviklingen?

I dagens samfunn stilles det store krav til elever, arbeidstakere, idrettsutøvere og befolkningen generelt. Med økende krav kan forekomsten av stress, angst og psykososiale problemer også øke, og faget Psykologi tar for seg noe av essensen i hvordan dette henger sammen. Faget inngår i en rekke studietilbud på høyskoler og universiteter, deriblant medisinsk utdanning, pedagogikk, kommunikasjon, markedsføring og naturligvis psykologi årsenheter og profesjonsutdanning.

Sentralt i faget Psykologi 1 er grunnleggende psykologi, historikk, læringsbetingelser og personlighetsutvikling. Faget Psykologi 2 retter seg i større grad mot samhandlingen mellom mennesker, kommunikasjon og helsepsykologi.