Visjon og verdier

 
"VÅG å være - ett steg foran”. Vi skal hele tiden utvikle oss, gripe mulighetene, takle endringer offensivt, tilstrebe forbedringer og å strekke oss. Vi skal være ett steg foran der vi var i går. Ting som kan gjøres i dag skal ikke vente til i morgen. 

Vår visjon:

Her skjer læring gjennom samarbeid og deling av  kunnskap. Alle våre ressurser skal bidra til å skape

Vekst

 • Tilpasset opplæring
 • Variert opplæring
 • Ulike vurderingsformer
 • Refleksjon

Åpenhet

 • Inkluderende
 • Tillit
 • Mangfold
 • Delingskultur

Glede

 • Mestring
 • Selvstendighet
 • Engasjement
 • Romslighet

Profil

Visjonen reflekteres i vår måte å organisere skolehverdagen på. Skoledagen er organisert i fagdager ved at alle ukens timer i et fag undervises samlet en dag i uken. Dette gir elevene muligheter til fordypning og faglig fokus som hindrer at arbeidsdagen for elevene blir fragmentert. Vi har et fantastisk spillerom gjennom vårt moderne, åpne og varierte skolebygg til å organisere undervisningen med ulike gruppestørrelser.

Lærerne i fagene jobber i team knyttet til forberedelse, gjennomføring og etterarbeid av undervisningen. Vi er overbevist om at dette bidrar til at lærerne kan utnytte hverandres fortrinn, kreativitet og kompetanse til det beste for elevene. Samarbeidet bidrar til gjensidig læring og refleksjon over egen praksis. Teamene kan utnytte den enkelte lærers gode ideer og egenskaper og spille hverandre gode. Gjennomføringen av undervisningen blir mer variert og kvalitetssikringen bedre enn om man hadde hatt et klasserom og en lærer. 

Elevene opplever ulik grad av mestring i forhold til kompetansemålene. Vår måte å organisere skoledagen på gir større muligheter til å tilpasse undervisningen til individuelle forutsetninger slik at alle kan bli møtt med realistiske forventninger, relevante krav til måloppnåelse og personlig vekst.