Realfag Vg2

Verden trenger mennesker som har realfagsbakgrunn og som er kreative. Vil du bli én av dem?

1. Fellesfag VG2
På vg2 har du 15 timer fellesfag; norsk, historie, kroppsøving, fremmedspråk og matte (2P)*. Øvrige timer på vg2 brukes til valgfrie programfag. Les mer om regler for valg av programfag under Studiespesialisering.

*Velger du matte R1 eller S1 som valgfritt programfag skal du ikke ha fellesfag matte 2P.

2. Realfag VG2
Dette programområdet passer for deg som har stor interesse for naturvitenskap, teknologi og matematikk. Du kan velge blant følgende fag:
   
Teknologi og forskningslære 1

For skoleåret 2016-2017 har vi et nytt fag som kombinerer miljø og teknologi.
Les mer om Teknologi og forskningslære 1 her.

Matematikk

Norge er i dag et høyteknologisk samfunn. For å opprettholde dette og videreutvikle det, er det nødvendig med høy matematisk kompetanse. Mange studier krever matematikk. I Vg2 kan du velge mellom 2 ulike programfag i matematikk:

Matematikk for realfag R1
Matematikk for realfag gir fordypning i matematikk for videre studier og arbeid innen naturvitenskap, medisin, teknologi, datafag, økonomi og utdanningssektoren. Du vil få en innføring i logisk og analytisk tankegang med vekt på matematisk argumentasjon og framstillingsform, samtidig som du gjennom anvendelse får trening i sentrale metoder. Emnene i realfagsmatematikk1 er: vektorer 2D, algebra, geometri, funksjoner, derivasjon og sannsynlighet. Du kan fortsette med realfagsmatematikk 2 på Vg3.

Matematikk for samfunnsfag S1
Programfaget gir fordypning i matematikk for videre studier og arbeid innen en rekke sentrale samfunnsområder. I dette faget vil du få anledning til å uttrykke praktiske problemer og fenomener fra virkeligheten i et matematisk formelspråk og deretter behandle dem ved hjelp av matematiske metoder. Disse ferdighetene vi gi deg en nøkkel til å forstå og analysere viktige samfunnsproblemer. Emnene i samfunnsfagmatematikk 1 er: Algebra, likninger, sannsynlighet, funksjoner, derivasjon og optimering. Du kan fortsette med samfunnsfagsmatematikk 2På mange studier vil S1 og S2 likestilles med R1.

Fysikk 1
Hvor fort må vi kjøre i en tivoli-loop for å unngå at vognene faller ned? Hvordan kan vi se bilder fra det indre av kroppen? Hva er stjerner?Kan vi finne nye energikilder som er mer varige?Går det an å forutsi jordskjelv? Dette kan du få svar på hvis du velger fysikk. Fysikk handler om å studere, bekrefte, observere og prøve å beskrive fenomener og sammenhenger i naturen som ikke er levende. Emnene som dekkes i Fysikk 1 er: Naturfaglig arbeidsmetode, kraft og bevegelse, termofysikk elektrisitet, bølger, astrofysikk, atom- og kjernefysikk og teknologi. I Vg3 kan du velge Fysikk 2.For å velge fysikk må du ha realfagsmatematikk.

Kjemi 1
Alt i naturen består av stoffer – også alt som lever. Kjemikere utforsker, bestemmer og beskriver hvordan stoffer er oppbygd på mikronivå, og forklarer på dette grunnlaget stoffenes egenskaper og reaksjoner. Utviklingen av kjemisk viten skjer i en vekselvirkning mellom eksperimenter og teori. Vekselvirkningen avspeiles i programfaget kjemi, der planlegging og gjennomføring av forsøk og vurdering av resultater er sentralt. Emnene i Kjemi 1 er: Språk og modeller i kjemi, metoder og forsøk, vannkjemi, syrer og baser og organisk kjemi. I Vg3 kan du ta Kjemi 2 som bygger på Kjemi 1.

Biologi 1
Biologi er et naturvitenskaplig fag som tar sikte på å forklare alle sider av den levende naturen. Alt fra det forunderlige som skjer på mikronivå i cellenes indre, til det veltilpassede samspillet i økosystemene på jordkloden vår er dekkes av faget biologi. Mange oppdagelser fra biologisk grunn-forskning finner praktiske anvendelser i naturforvaltning, i medisin, jordbruk, skogbruk, oppdretts-næring og fiske. Emnene som omhandles i Biologi 1er: forskning, cellebiologi, fysiologi, funksjon og tilpasning og biologisk mangfold. I Vg 3 kan du ta Biologi 2.

Informasjonsteknologi 1
Hvordan fungerer egentlig alt det vi i dag bruker og tar for gitt? Er det magi, eller er det faktisk en teknologi som vi kan forstå og utvikle videre? Hvordan behandler vi tekst, bilder, lyd, musikk og video i en digital verden? Hvorfor gjør PC'er, mp3-spillere, mobiltelefoner og andre «dingser» stort sett det vi vil? Hvilken innvirkning har teknologien hatt på våre liv? Programfaget i Informasjonsteknologi vil prøve å gi svaret på noen av disse spørsmålene. Programfaget informasjonsteknologi er et realfag, men det har også sterke koblinger til mediefag, samfunnsfag, økonomi, språkfag og formgivingsfag. Emnene i Informasjonsteknologi 1 er: Digital samtid, databaser, nettverk og multimedier. I Vg3 kan du videre velge Informasjonsteknologi 2.


Merk at du kan kombinere programfag på tvers av programområdene etter gitte regler, og du kan derfor også velge fag fra programområde språk, samfunn og økonomi eller utdanningsprogram for idrett.

Endelig tilbud av programfag fastsettes av skolen hvert år etter elevenes fagvalg. Noen fag kan bli avlyst dersom etterspørselen blir for lav, og noen fag kan få karakterinntak dersom etterspørselen blir for stor.