Ta samfunnsfag på engelsk

Hvis du skal begynne i VG1, kan du ta samfunnsfagkurset på engelsk i stedet for på norsk. Interessert?

Frogn videregående skole kommer også fra skolestart 2017/2018 til å tilby 30 av 150 elever på Vg1 undervisning i faget Samfunnsfag på engelsk. Dette pilotprosjektet ble igangsatt høsten 2013 med stor suksess.

Bakgrunn

Content and Language Integrated Learning – CLIL – dvs. at man bruker et fremmedspråk som redskap for å lære seg et annet fag, er en godt etablert praksis både I Norge og andre land. Siden begynnelsen av 1990-tallet har mange videregående skoler tilbudt slik undervisning. Fordelene med dette er flere: det styrker selvfølgelig innlæringen av engelsk; det gir en nyttig forberedelse til senere studier, der store deler av pensum vil være på engelsk; i tillegg viser det seg at det å lese fagstoff på et fremmedspråk fremtvinger nye lesestrategier som er verdifulle å ta med seg i annet læringsarbeid. Spesielt i samfunnsfag vil sammenligninger gjennom bruk av lærestoff med utgangspunkt i andre land kunne gi et verdifullt perspektiv på det norske samfunnet.

Du kan lese mer om CLIL på Fremmedspråksenterets nettsider: http://www.fremmedspraksenteret.no

På Frogn videregående skole arbeider vi med å tilby CLIL i flere fag framover. Dessuten har vi startet arbeidet med bl.a. å få til en utvekslingsavtale med en skole i Storbritannia.

Organisering

De som velger å delta i tilbudet Samfunnsfag på engelsk, maksimalt 30 elever, vil bli samlet i én klasse i dette faget. Læreplanen vil være den samme som for andre Vg1-klasser som tar samfunnsfag på norsk.  Timetallet er 3 timer pr uke. Undervisningen vil foregå på engelsk, men sentrale fagbegreper vil bli oversatt og satt inn i særnorske sammenhenger der dette er nødvendig.  Det vil bli brukt lærebok på engelsk, med supplerende materiale på norsk eller engelsk fra media og andre kilder.

Engelsk vil selvfølgelig bli brukt i ulike vurderingssituasjoner (prøver, presentasjoner, osv.), og en eventuell muntlig eksamen på slutten av Vg1 vil også foregå på engelsk. For øvrig vil naturligvis poenget med opplegget være at engelsk brukes som kommunikasjonsspråk i størst mulig grad.

Er du interessert?

Dersom dette høres interessant ut, kontakt avdelingsleder for språk Anne Norheim anne.ingeborg.norheim@frogn.vgs.no for mer informasjon.

 

Kontaktperson

Anne Ingeborg Norheim Wam

Avdelingsleder for norsk og språk

E-post Anne.Ingeborg.Norheim.Wam@frogn.vgs.no