Skolemiljøutvalg

Skolemiljøet har stor betydning for elevenes trivsel og læringsresultater.

Det er eleven selv som vet, og som bør si i fra om forhold ved skolemiljøet som bør bedres. Gjennom skolemiljøutvalget har elever og foresatte et organ der klager basert på skolemiljøet kan behandles. Opprettelsen av skolemiljøutvalg strekker seg tilbake til 1. april 2003, ved innførelse av lovparagraf 9a i opplæringsloven: "Alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring".

Frogns skolemiljøutvalg består av elevrådsstyret, samt assisterende rektor Knut Krogstad og miljø/sikkerhetsleder Gunnar Solvang. Utvalget avholder 3-4 møter pr skoleår.

Hensikten med skolemiljøutvalget er å sikre at skolen har et systematisk arbeid for et godt skolemiljø. SMU skal være et rådgivende organ for skolen i saker knyttet til dette. Foreldre og elever skal til sammen ha flertall i SMU.

Utdanningsdirektoratets presentasjon om skolemiljøutvalg. 
Utdanningsdirektoratets brosjyre om skolemiljøutvalg.